operabaltycka

MAJĄTEK

Stan na dzień 31.12.2017

 

Wartości niematerialne i prawne netto

środki trwałe netto 13 292 437,07

grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu) 4 547,03

budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej 11 651 715,00

urządzenia techniczne i maszyny 1 284 940,85

środki transportu narzędzia, przyrządy i wyposażenie 351 234,19

środki trwałe w budowie zaliczki na środki trwałe w budowie

 

Środki pieniężne w kasie i na rachunkach 719 178,46